Acatistul de multumire – Slava lui Dumnezeu pentru toate

Acatist de mulţumire “Slavă Lui Dumnezeu pentru toate!”

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin 

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi. (de 3 ori)·

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte (de 3 ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Condacul 1

Împărate al veacurilor, Cel care nu suferi stricǎciune, Tu ţii în dreapta Ta toate cărările vieţii omeneşti cu puterea Proniei Tale celei mântuitoare. Îţi mulţumim pentru binefacerile Tale cele arǎtate şi cele ascunse, pentru viaţa pământească şi pentru cereştile bucurii ale Împărăţiei Tale. Aratǎ-ne şi de acum înainte Mila Ta, celor care cântăm: Slavă Ţie Dumnezeule, în veci!

Icosul 1

Venit-am pe lume prunc slab şi neajutorat, dar Îngerul Pǎzitor a întins aripi luminoase, ocrotind leagănul copilăriei mele. Dragostea Ta străluceşte de atunci peste toate cărările mele, călăuzindu-mă în chip minunat către lumina veşniciei. Cu slavă s-au arǎtat, din prima zi şi până acum, darurile Proniei Tale cele îmbelşugate. Îţi mulţumesc şi strig cu toţi cei care Te cunosc pe Tine:
Slavă Ţie Celui ce m-ai chemat la viaţă!
Slavă Ţie Celui ce mi-ai arǎtat frumuseţea lumii!
Slavă Ţie că ai deschis înaintea mea Cerul şi Pământul ca pe o carte a veşnicei înţelepciuni!
Slavă Ţie pentru veşnicia ce se arată în lumea cea vremelnică!
Slavă Ţie pentru milele Tale cele arǎtate şi cele ascunse!
Slavă Ţie pentru fiecare suspinare în încercările mele!
Slavă Ţie pentru fiecare pas al vieţii, pentru fiecare clipă de bucurie!

Slavă Ţie Dumnezeule, în veci!

Condacul al 2-lea

Doamne, ce bine e să fii oaspetele zidirii Tale! Vântul bine înmiresmat, munţii care tind spre cer, apele ca nişte oglinzi nemărginite în care se răsfrâng aurul razelor şi curgerea lină a norilor. Întreaga fire şopteşte tainic! Toată e plină de mângâiere! Păsările şi dobitoacele poartă pecetea iubirii Tale! Binecuvântat este Pământul cu frumuseţea cea degrab trecătoare, care deşteaptă dorul de veşnicul locaş, unde întru nestricǎcioasă frumuseţe se aude cântarea: Aliluia!

Icosul al 2-lea

M-ai adus în viaţa aceasta ca într-un Rai Preasfânt! Am văzut Cerul ca un potir albastru şi adânc, în azurul căruia cântă păsările. Am ascultat foşnetul liniştitor al pădurii şi susurul dulce, glăsuitor al apelor. M-am înfruptat din roadele bine înmiresmate şi dulci, ca şi din mierea cea parfumată. Ce bine e la Tine pe Pământ şi câtă bucurie să fii oaspetele Tău!
Slavă Ţie pentru praznicul vieţii!
Slavă Ţie pentru buna mireasmă a lăcrămioarelor şi a trandafirilor!
Slavă Ţie pentru felurimea cea desfătată a roadelor şi a seminţelor!
Slavă Ţie pentru strălucirea de giuvaer din roua dimineţii!
Slavă Ţie pentru surâsul deşteptării scăldate în lumină!
Slavă Ţie pentru frumuseţea zidirii mâinilor Tale!
Slavă Ţie pentru viaţa veacului acesta, prevestitoare a celei Cereşti!

Slavǎ Ţie Dumnezeule, în veci!

Condacul al 3-lea

Prin Puterea Sfântului Duh împrăştie mireasmă orice floare, tainică adiere de parfum, gingaşă alcătuire de culori. Frumuseţea Celui Mare întru cele smerite! Laudă şi Cinste Făcătorului de Viaţă Dumnezeu, Cel Care a încununat ţarina cu aurul spicelor şi cu azurul albăstrelelor, iar sufletul cu bucuria vederii celor tainice! Veseliţi-vă şi-I cântaţi Lui! Aliluia!

Icosul al 3-lea

Cât de minunat eşti în sărbătoarea primăverii, când se trezeşte la viaţă făptura toată şi noi strigăm cu bucurie către Tine: Tu eşti Izvorul vieţii! Tu eşti Biruitorul morţii! Mângâiate de lumina lunii şi de cântecele privighetorilor stau văile şi codrii în veşminte de nuntă. Întreaga lume e mireasa Ta şi ca pe Mirele ei Veşnic Te aşteaptă! Dacă iarba câmpului astfel o îmbraci, pe noi oare cum ne vei preschimba în veacul Învierii ce va să fie? Cum vor lumina trupurile noastre, iar sufletele cum vor străluci?
Slavă Ţie Celui ce ai scos dintru întunericul Pământului felurite culori şi gusturi şi miresme!
Slavă Ţie pentru zidirea cea primitoare şi bogată în mângâiere!
Slavă Ţie că ne-ai înconjurat cu mii şi mii de făpturi!
Slavă Ţie pentru adâncul înţelepciunii Tale, care şi-a pus pecetea peste întreaga lume!
Slavă Ţie cu evlavie sărutăm urmele paşilor Tăi nevăzuţi!
Slavă Ţie Celui ce ai aprins înaintea noastră lumina cea strălucitoare a Vieţii Veşnice!
Slavă Ţie pentru nădejdea vieţii nestricǎcioase, nepieritoare, desăvârşite!

Slavǎ Ţie Dumnezeule, în veci!

Condacul al 4-lea

Cu câtă dulceaţă îi îndestulezi pe cei care se gândesc la Tine! Ce Făcător de Viaţă este Cuvântul Tău cel Sfânt! Mai plăcută decât untdelemnul şi mai dulce decât fagurii este împreună grăirea cu Tine. Rugăciunea adusă Ţie prinde viaţă şi se înaripează. Cu ce cutremur se umple sufletul şi cât de măreţe şi pline de tâlc par atunci viaţa şi făptura toată! Unde eştiTu, acolo e bogăţia sufletului, acolo se revarsă, ca un şuvoi de apă vie, cântarea: Aliluia!

Icos al 4-lea

Când se lasă înserarea pe Pământ şi se aşterne liniştea, aducând vremea odihnei şi a somnului obştesc, palatele strălucitoare închipuite de norii poleiţi cu aurul amurgului îmi par a fi cămara Ta. Foc şi porfiră, aur şi azur grăiesc proorocind despre frumuseţea negrăită a Cereştilor Tale Sălaşuri şi cu glas de prăznuire strigă:
Slavă Ţie în ceasul cel tihnit al înserării!
Slavă Ţie Celui ce ai revărsat asupra lumii adâncă pace!
Slavă Ţie pentru raza de rămas bun a Soarelui care apune!
Slavă Ţie pentru darul somnului odihnitor!
Slavă Ţie pentru bunătatea vădită în întuneric, prin lumina pe care o ţeşi în inimile noastre!
Slavă Ţie pentru rugăciunile smerite ale sufletului păzit de Înger!
Slavă Ţie pentru deşteptarea făgăduită în bucuria veşnicei zile neînserate!

Slavǎ Ţie Dumnezeule, în veci!

Condac al 5-lea

Nu sunt cumplite viforele vieţii pentru acela în al cărui suflet străluceşte făclia focului Tău. Împrejur vreme rea şi întuneric, groază şi urlet de vijelie, iar în sufletul lui ePace şi Lumină. Acolo e Hristos! Şi inima cântă: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Văd cerul Tău strălucitor de stele. O! Cât eşti de bogat şi câte lumini ai! Prin razele îndepărtaţilor luminători mă priveşte veşnicia. Sunt aşa mic şi neînsemnat, dar cu mine este Domnul şi pretutindeni sunt păzit de dreapta Lui cea iubitoare!
Slavă Ţie pentru necontenita Ta purtare de grijă!
Slavă Ţie pentru oamenii pe care Pronia Ta mi i-a adus în cale!
Slavă Ţie pentru dragostea rudelor şi pentru dăruirea prietenilor!
Slavă Ţie pentru blândeţea dobitoacelor care-mi slujesc!
Slavă Ţie pentru clipele luminoase ale vieţii mele!
Slavă Ţie pentru bucuriile limpezi ale inimii!
Slavă Ţie pentru fericirea de a trăi, de a mă nevoi şi de a mă ruga!

Slavǎ Ţie Dumnezeule, în veci!

Condac al 6-lea

Cât eşti de măreţ şi de apropiat întru cumplita suflare a furtunii! Cum se vădeşte Atotputernicia mâinilor Tale în şerpuirea fulgerelor orbitoare! Minunată este Măreţia Ta! Glasul Domnului peste câmpii şi în foşnetul codrilor! Glasul Domnului în purcederea tunetelor şi ploii! Glasul Domnului peste ape multe! Lăudat fii în vuietul munţilor care scuipă foc! Tu scuturi Pământul ca pe un veşmânt! Tu înalţi până la cer valurile mării! Laudă Ţie, Celui ce ai smerit trufia omenească, făcând să se înalţe strigăt de pocăinţă: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Ca fulgerul, când luminează cămările ospăţului şi după el par jalnice toate făcliile, aşa ai strălucit şi Tu în sufletul meu, fără de veste, la vremea celor mai mari bucurii ale mele, iar după lumina Ta de fulger, ce palide, întunecate şi firave păreau aceste bucurii! Sufletul meu năzuieşte spre Tine!
Slavă Ţie culme a celor mai înalte visuri omeneşti!
Slavă Ţie pentru setea noastră nepotolită după împărtăşirea cu Dumnezeu!
Slavă Ţie Celui ce ai aprins în noi un dor mai mare de Cele Cereşti, decât de cele pământeşti!
Slavă Ţie că faci din noi fii ai luminii, înveşmântându-ne cu cele mai gingaşe raze ale Tale!
Slavă Ţie Celui ce ai zdrobit puterea duhurilor întunericului şi ai sortit tot răul nimicirii!
Slavă Ţie pentru descoperirile Tale!
Slavă Ţie pentru fericirea de a Te simţi şi a vieţui cu Tine!

Slavǎ Ţie Dumnezeule, în veci!

Condacul al 7-lea

În sânul minunatei simfonii, care ne înfăşoară cu bogatele ei armonii, se face auzită chemarea Ta. Tu ne descoperi pridvorul Împărăţiei ce va să fie în dulceaţa cântărilor, în minunatele acorduri ale sunetelor, în simţirea înaltă din glăsuirea lor, în strălucirea lucrării artistului. Orice adevărată frumuseţe ne poartă sufletul spre Tine ca o puternică chemare, făcându-ne să înălţăm, cu glas de sărbătoare, cântarea: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Cu Pogorârea Sfântului Duh Tu luminezi şi faci să rodească arta pictorilor, inspiraţia poeţilor, gândirea savanţilor. Cu puterea cunoaşterii cea de Sus pătrund ei legile Tale, luminându-ne adâncul înţelepciunii Tale de Ziditor. Lucrările lor şi fără de voie Te mărturisesc! O! Cât eşti de mare în operele lor! Cât eşti de mare în omul pe care Tu L-ai făcut!
Slavă Ţie Celui ce Ţi-ai arǎtat Puterea în legile ce cârmuiesc zidirea!
Slavă Ţie că toată făptura e plină de legile pe care i le-ai rânduit!
Slavă Ţie pentru tot ce ni s-a descoperit prin Harul Tău!
Slavă Ţie pentru ceea ce cu înţelepciune ne-ai ascuns!
Slavă Ţie pentru geniul minţii omeneşti!
Slavă Ţie pentru puterea de-a lucra cele de folos!
Slavă Ţie pentru limbile de foc ale inspiraţiei!

Slavǎ Ţie Dumnezeule, în veci!

Condacul al 8-lea

Cât eşti de apropiat de noi în ziua bolii! Tu Însuţi cercetezi pe cei bolnavi! Tu Însuţi Te apleci spre patul celui suferind! Şi inima lui stă de vorbă cu Tine. Tu luminezi sufletul cu pace, în vremea grelelor pătimiri şi scârbe! Tu trimiţi ajutor neaşteptat! Tu mângâi! Tu cercetezi cu dragoste şi mântui! Ţie Îţi înălţăm cântare: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Când, prunc fiind, Te-am chemat cu înţelegere pentru prima oară, mi-ai împlinit rugăciunea şi mi-ai adumbrit sufletul cu pacea Harului Tău. Atunci am înţeles că Tu eşti Bun şi fericiţi sunt cei care aleargă la Tine! Am început a Te chema din ce în ce mai des, iar acum strig:
Slavă Ţie Celui ce împlineşti cererea mea pentru cele bune!
Slavă Ţie Celui ce veghezi necontenit asupra mea!
Slavă Ţie Celui ce tămăduieşti neputinţele şi scârbele cu trecerea vindecătoare a timpului!
Slavă Ţie Celui ce singur ştii de ce îngădui să fim prigoniţi pe nedrept!
Slavă Ţie Celui prin Care nici o pierdere nu e de neînlocuit şi tuturor le dăruieşti Viaţa-de-Veci!
Slavă Ţie Celui ce faci nepieritor tot lucrul cel înalt şi bun!
Slavă Ţie că ne-ai făgăduit reîntâlnirea cu cei de aproape ai noştri, adormiţi în nădejdea Învierii!

Slavǎ Ţie Dumnezeule, în veci!

Condacul al 9-lea

De ce zâmbeşte Tainic toată făptura în zilele de praznic? De ce atunci se revarsă în inimă o minunată uşurare, fără asemănare cu cele pământeşti şi însuşi văzduhul devine altar şi biserică purtătoare de lumină? E adierea Harului Tău! E strălucirea Taborului! Cerul şi Pământul cântă atunci lauda: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Când m-ai insuflat spre a sluji aproapelui, luminându-mi sufletul cu umilinţa, atunci una din razele Tale nenumărate a căzut asupra inimii mele şi ea s-a făcut purtătoare de lumină, fier în văpaie: am privit chipul Tău tainic şi neapropiat.
Slavă Ţie că ai preschimbat viaţă noastră cu faptele bunătăţii!
Slavă Ţie că ai pecetluit cu negrăită dulceaţă fiecare din poruncile Tale!
Slavă Ţie că Te sălăşluieşti în chip nevăzut acolo unde adie buna mireasmă a milostivirii!
Slavă Ţie că ne-ai trimis nereuşite şi scârbe, ca să ne întoarcem ochii spre suferinţa celorlalţi!
Slavă Ţie că ai pus mare răsplată în însăşi fapta bună!
Slavă Ţie că primeşti avântul spre cele înalte!
Slavă Ţie că învălui cu iubirea mai presus de toate!

Slavǎ Ţie Dumnezeule, în veci!

Condacul al 10-lea

Un lucru prefăcut în pulbere nu se alcătuieşte iară din aceasta, dar Tu învii pe cei a căror conştiinţă s-a stins şi întorci la frumuseţea cea dintâi sufletele ce o pierduseră fără nădejdea de a o mai dobândi. Cu Tine nimic nu e cu neputinţă de îndreptat. Tu eşti cu totul Dragoste! Tu eşti Cel care pe toate le zideşti şi Cel care iarăşi dai Viaţă! Pe Tine Te lăudăm cântând: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Dumnezeul meu, Cel care cunoşti căderea îngerului trufaş al zorilor, mântuieşte-mă cu Harul Tău! Nu mă lăsa să mă îndepărtez şi să mă îndoiesc de Tine! Ascute auzul meu ca să aud în toate clipele vieţii mele glasul Tău tainic şi să-Ţi strig, iubitorule de oameni:
Slavă Ţie pentru minunatele potriviri de întâmplări, pe care le-a rânduit Pronia Ta!
Slavă Ţie pentru presimţirile dăruite de Har!
Slavă Ţie pentru poveţele glasului tainic!
Slavă Ţie pentru descoperirile din vis şi din trezie ale cuvioşilor Tăi!
Slavă Ţie Celui ce zădărniceşti planurile nefolositoare!
Slavă Ţie Celui ce ne trezeşti prin suferinţe din beţia patimilor!
Slavă Ţie Celui ce smereşti spre mântuire trufia inimii!

Slavǎ Ţie Dumnezeule, în veci!

Condac al 11-lea

Prin lanţul de gheaţă al veacurilor simt suflul fierbinte al Dumnezeirii Tale şi dragostea Ta de oameni. Tu eşti aproape! Sorocul vremurilor se apropie! Văd Crucea Ta! Ai îndurat-o pentru mine! În pulbere se aşterne duhul meu înaintea Sfintei Cruci. Aici e biruinţa iubirii şi a mântuirii, aici nu încetează în veci lauda: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Fericit cel care va cina în Împărăţia Ta, însă Tu m-ai împărtăşit încă de pe Pământ cu această fericire, de fiecare dată când mi-ai întins cu dreapta Ta Dumnezeiască Sfântul Tău Trup şi Sânge, iar eu mult păcătosul, am primit Sfintele Taine şi am simţit iubirea Ta cea negrăită şi mai presus de fire.
Slavă Ţie pentru puterea Harului Tău cel necuprins şi de viaţă facător!
Slavă Ţie Celui ce ai înălţat Sfânta Biserică a Ta, ca adăpost al lumii ostenite!
Slavă Ţie Celui ce ne-ai născut a doua oară prin apele de viaţă făcătoare ale Sfântului Botez!
Slavă Ţie că Tu întorci celor care se pocăiesc, neprihănirea crinilor!
Slavă Ţie adânc nesecat al iertării!
Slavă Ţie pentru paharul vieţii şi pentru pâinea bucuriei veşnice!
Slavă Ţie Celui ce ne-ai ridicat spre Cer!

Slavǎ Ţie Dumnezeule, în veci!

Condacul al 12-lea

De multe ori am privit cum se răsfrângea Slava Ta, pe chipurile celor răposaţi. Cum străluceau de nepământească frumuseţe şi bucurie! Cât de nematerialnice păreau trăsăturile lor! Cu adevărat era praznicul fericirii şi al odihnei în sfârşit atinse. Tăcerea lor striga spre Tine. În ceasul sfârşitului luminează şi sufletul meu, cel care strigă: Aliluia!

 

Icosul al 12-lea

Ce înseamnă laudele mele înaintea Ta! Eu nu am auzit cântarea Heruvimilor. Aceasta este partea sufletelor înalte, dar ştiu cum Te slăveşte firea. Am privit iarna cum, sub tăcerea lunii, întreg Pământul Îţi aduce tihnită rugăciune, înveşmântat în haina albă strălucind de nestematele zăpezii. Am văzut cum se bucură de Tine Soarele care răsare. Am auzit corurile păsărilor slavoslovind, cum foşnesc codrii, cântă vânturile şi apele susură cu taină despre Tine, cum Te propăvăduiesc cetele luminătorilor, prin mişcarea pe care le-ai rânduit-o, cu înţelepciune, pe nesfârşitele întinderi. Ce e lauda mea! Firea este ascultătoare, iar eu nu sunt! Atâta cât trăiesc şi văd dragostea Ta, râvnesc să-Ţi mulţumesc, să mă rog Ţie şi să strig:
Slavă Ţie Celui ce ne-ai arǎtat lumina!
Slavă Ţie Celui ce ne-ai iubit cu dragoste adâncă, nemăsurată şi Dumnezeiască!
Slavă Ţie Celui ce ne umbreşti, cu Cetele Sfinţilor şi Îngerilor Tăi!
Slavă Ţie Preasfântule Părinte, Care ne-ai chemat să dobândim Împărăţia Ta!
Slavă Ţie Duhule Sfânt, Soare de Viaţă Făcător al veacului ce va să vină!
Slavă Ţie Fiule al Lui Dumnezeu, începătură a mântuirii noastre!
Slavă Ţie pentru toate, Treime Dumnezeiască şi Preabună!

Slavǎ Ţie Dumnezeule, în veci!

Condacul al 13-lea

O, Preabună şi de Viaţă Făcătoare Treime, primeşte mulţumire pentru toate Milele Tale şi ne arată vrednici de binefacerile Tale ca, înmulţind talanţii care ne-au fost încredinţaţi, să intrăm în veşnica bucurie a Domnului nostru, cântând cântare de biruinţă: Aliluia! (de 3 ori)

Apoi iarăşi se zice Icosul întâi

Venit-am pe lume prunc slab şi neajutorat, dar Îngerul Pǎzitor a întins aripi luminoase, ocrotind leagănul copilăriei mele. Dragostea Ta străluceşte de atunci peste toate cărările mele, călăuzindu-mă în chip minunat către lumina veşniciei. Cu slavă s-au arǎtat, din prima zi şi până acum, darurile Proniei Tale cele îmbelşugate. Îţi mulţumesc şi strig cu toţi cei care Te cunosc pe Tine:
Slavă Ţie Celui ce m-ai chemat la viaţă!
Slavă Ţie Celui ce mi-ai arǎtat frumuseţea lumii!
Slavă Ţie că ai deschis înaintea mea Cerul şi Pământul ca pe o carte a veşnicei înţelepciuni!
Slavă Ţie pentru veşnicia ce se arată în lumea cea vremelnică!
Slavă Ţie pentru milele Tale cele arǎtate şi cele ascunse!
Slavă Ţie pentru fiecare suspinare în încercările mele!
Slavă Ţie pentru fiecare pas al vieţii, pentru fiecare clipă de bucurie!

Slavă Ţie Dumnezeule, în veci!

Şi Condacul întâi

Împărate al veacurilor, Cel care nu suferi stricǎciune, Tu ţii în dreapta Ta toate cărările vieţii omeneşti cu puterea Proniei Tale celei mântuitoare. Îţi mulţumim pentru binefacerile Tale cele arǎtate şi cele ascunse, pentru viaţa pământească şi pentru cereştile bucurii ale Împărăţiei Tale. Aratǎ-ne şi de acum înainte Mila Ta, celor care cântăm: Slavă Ţie Dumnezeule, în veci!

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: